Pojištění vozidel


Povinné ručení poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem motorového vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků vznesených poškozeným. Pojištění nabízí pojistnou ochranu v základním (zákonem stanoveném) limitu 35.000.000,- Kč pro škody na zdraví a životě a 35.000.000,- Kč pro majetkové škody. Tyto limity jsou u jednotlivých pojistitelů nabízeny také ve vyšších variantách.
Povinné ručení má v souladu s ustanovením zákona č. 168/1999 Sb. povinnost uzavřít každý vlastník nebo spoluvlastník vozidla, fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území ČR, který toto vozidlo bude provozovat na veřejných komunikacích. Povinné ručení kryje věcné škody, tj. skutečné škody na věci a nutné náklady na jejich odstranění, škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných, škody, které mají povahu ušlého zisku, účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených zákonem 168/1999 Sb. Dokladem, který musíte mít vždy ve vozidle, je mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - tzv. zelená karta. 
Více než deset let po demonopolizaci povinného ručení v ČR (od 1.1.2000) většina pojistitelů používá tzv. segmentaci při stanovení pojistného. Cenu Vašeho pojištění tak ovlivňuje například obsah nebo výkon motoru, místo bydliště, věk majitele vozidla, použití vozidla k podnikání nebo třeba k přepravě nebezpečných nákladů a samozřejmě systém BONUS/MALUS, který zohledňuje bezeškodní průběh pojištění klienta formou slevy nebo naopak přirážky na pojistném. Česká kancelář pojistitelů vede evidenci bonusů/malusů a jednotliví pojistitelé mají možnost ověřit aktuální stav u konkrétního pojistníka/vozidla. Tak je například ověřen převod bonusu z Vašeho starého vozidla na nové. 

Havarijní pojištění kryje škody na Vašem vozidle, ať už jsou způsobeny dopravní nehodou, odcizením celého vozidla nebo jeho části, vandalismem či živelnou událostí (např. požárem, krupobitím či vichřicí). Havarijní pojištění existuje ve formě allrisk, tedy pro pojistná nebezpečí havárie, živelné události, odcizení a vandalismu nebo lze pojistit pouze jednotlivá pojistná nebezpečí. Pojištěný si volí spoluúčast na výši škody pevnou částkou nebo procentem z výše škody. Havarijní pojištění je obvykle sjednáváno na dobu neurčitou s každoroční informací o změně pojistného, například vlivem vyššího bonusu. Smlouva zaniká zničením vozidla, výpovědí smlouvy nebo změnou majitele vozidla, vždy je třeba naším prostřednictvím písemně informovat pojistitele.
Sazby pojistného jsou u jednotlivých pojišťoven stanoveny podle značky, případně konkrétního typu vozidla. Další faktory korigující sazbu jsou například: registrace vozidla jako soukromého či k podnikání, obvyklé stanoviště vozidla, počet řidičů, použití zimních pneumatik, věk řidiče/pojistníka, stáří vozidla, bonus resp. malus z předchozích pojištění, zabezpečení vozidla proti odcizení imobilizérem, mechanickým zamykáním řazení nebo monitorovacím či vyhledávacím zařízením.
Zásadním údajem pro správný výpočet pojistného je pojistná částka, tedy hodnota vozidla. U nových vozidel je to obvykle cena dle faktury, u ojetých vozidel vychází výpočet z ceny obvyklé na trhu. Špatně stanovená pojistná částka, obvykle nižší ve snaze snížit pojistné, může být velkým problémem při likvidaci pojistné události, protože pojistné plnění bude pojišťovnou kráceno v poměru, v jakém je nižší pojistná částka ke skutečné hodnotě vozidla v době pojistné události, tento institut je v pojistných podmínkách označován jako podpojištění. 

Připojištění čelního skla nebo všech skel je sjednáno pro případ poškození či zničení skla nebo skel. Ve smlouvě je určen maximální limit plnění, eventuálně spoluúčast pojištěného.
Připojištění zavazadel Vás zajistí pro případ odcizení zavazadel z vozidla nebo poškození či ztrátě například při dopravní nehodě. Ve smlouvě je určen maximální limit plnění, eventuálně spoluúčast pojištěného.
Připojištění náhradního vozidla se vztahuje na úhradu nákladů na nájemné za náhradní vozidlo, pronajaté v důsledku poškození vlastního vozidla následkem dopravní nehody. Obvykle je určen maximální počet dnů a limit půjčovného na den, který je pojistitel povinen proplatit.
Připojištění asistenčních služeb Vám zajistí pomoc v případě nehody či nenadálé poruchy, pomůže zajistit opravu a odtah nepojízdného vozidla, ať již v České republice nebo v zahraničí. Asistenční služby zajišťuje smluvní partner konkrétní pojišťovny v rozsahu stanoveném pojistnými podmínkami. Obvykle je stanoven maximální finanční limit pro ČR / Evropu.
Úrazové pojištění osob ve vozidle poskytuje cestujícím ve vozidle finanční náhradu za škody na životě, za trvalé následky na zdraví v souvislosti s úrazem při dopravní nehodě, eventuálně denní odškodné za dobu léčení takového úrazu. Pojištění je možné sjednat na všechna sedadla ve vozidle podle technického průkazu nebo jen na sedadlo řidiče. 

Doplňková připojištění nemohou být sjednána samostatně, ale vždy pouze k havarijnímu pojištění nebo povinnému ručení.