Firemní odpovědnost


Odpovědnost za škodu je nutnou součástí každé lidské činnosti, která se dotýká třetích osob. Tuto oblast pokrývá celá řada specifických produktů upravených pro potřeby různých skupin klientů. Pro všechna odpovědnostní pojištění obecně platí povinnost informovat pojišťovnu o vzneseném nároku na úhradu škody tak, aby pojišťovna měla možnost prověřit, zda její pojištěný za škodu skutečně odpovídá. Pokud pojištěný uzná nárok a tedy i vlastní odpovědnost za škodu ihned, obvykle porušuje pojistné podmínky. To může mít za následek odmítnutí plnění ze strany pojišťovny. 

Provozní odpovědnost pokrývá škody na životě a zdraví, na majetku a následné škody způsobené běžnou provozní činností pojištěného. Vaše firma může například při své činnosti poškodit pronajatou budovu, Vaši zaměstnanci mohou poškodit majetek Vašeho zákazníka.

Odpovědnost za výrobek pokrývá škody způsobené vadou Vašeho výrobku. V tomto případě nejde o hmotnou škodu na výrobku samotném (pojištění záruky), ale o následné škody zapřičiněné vadným výrobkem, který byl dodán na trh v době trvání pojištění.

Profesní odpovědnost se sjednává pro případ, kdy pojištěný způsobí třetí osobě škodu v souvislosti se svou profesní činností a je povinen ji nahradit. Řada profesí musí mít povinně uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu, které poskytuje pojistnou ochranu pro případ profesního omylu, v jehož důsledku vznikne finanční škoda, za kterou pojištěný na základě právního předpisu odpovídá (např. advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, pojišťovací agenti a makléři apod.).

Odpovědnost silničního dopravce je určena pro provozovatele veřejné silniční nákladní dopravy. Pojištění uzavírá silniční dopravce pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému na přepravovaném nákladu. V základním rozsahu je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody nastalé při vnitrostátní dopravě na území ČR, které lze rozšířit na mezinárodní dopravu na území evropských států.