Firemní majetek


Firemní majetek pojišťujeme obvykle jako soubor movitého a nemovitého majetku v konkrétním místě pojištění. Škody však mohou vzniknout nejen přímo na majetku, ale také na výkonu firmy vlivem přerušení provozu. Každá větší škoda může být pro firmu fatální, pokud není dobře pojištěna. Cena pojištění je stanovována podle hodnoty a struktury majetku, specifikace výrobní nebo jiné činnosti pojištěného, rizikovosti místa pojištění, zabezpečení majetku, spoluúčasti na výši škody a dalších parametrů.

Movitý majetek obvykle představuje zařízení kanceláří, výrobní prostředky (stroje, nářadí, elektronika), zásoby nebo (přepravované) cennosti či hotovost. Movitý majetek je kromě níže uvedených živelních rizik vystaven také nebezpečí krádeže vloupáním, loupeži nebo vandalskému činu. Pojistná částka vždy musí odpovídat celkové hodnotě movitého firemního majetku a stanovuje ji na vlastní odpovědnost pojistník. Pro vybraná rizika může být pojistná částka snížena na určený limit pojistného plnění, což se projeví nižší cenou.

Nemovitý majetek
představují nemovitosti ve vlastnictví firmy. Pojistnou částku, tedy hodnotu budov nebo hal, stanovuje na náš návrh pojistník. Náš návrh pojistné částky vychází z umístění, typu a určení budovy, zastavěné plochy, obestavěného prostoru, výšky podlaží, vybavenosti, stáří a dalších parametrů.

Movitý a nemovitý majetek lze pojistit například proti následujícím pojistným nebezpečím: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letounu, vichřice, krupobití, pád stromů nebo stožárů nebo jiných předmětů,tíha sněhu nebo námrazy, voda z vodovodních potrubí, vystoupnutí vody z odpadního potrubí, zemětřesení, krádež vloupáním, loupež, vandalský čin, povodeň nebo záplava, sesuv hornin, zemin nebo zřícení lavin, náraz vozidla, rozbití skla, přepětí.

Přerušení provozu lze pojistit z titulu pouze některých výše uvedených nebezpečí. Předmětem pojištění jsou položky ušlého zisku a stálých nákladů, které vzniknou úplným přerušením nebo omezením provozu. Ve smlouvě se stanovuje maximální doba ručení pojišťovny za takové přerušení, např. 3,6,12 měsíců, a maximální částka, kterou pojišťovna uhradí. Tuto částku stanovuje na vlastní odpovědnost pojistník a měla by vycházet z účetních/ekonomických výsledků firmy za poslední období.

Firemní automobily jsou velmi důležitou součástí každého podnikání. Pokud Vaše firma vlastní alespoň 5 vozidel, nabídneme Vám zajímavou alternativu tzv. flotilové pojištění vozidel.
Flotilové pojištění může obsahovat všechny obvyklé složky pojištění vozidel, tedy povinné ručení, havarijní pojištění, připojištění skel, zavazadel, asistenčních služeb, úrazové pojištění osob ve vozidle a zapůjčení náhradního vozidla. To vše v různých kombinacích pro jednotlivá vozidla. Jedna zastřešující pojistná smlouva zajišťuje zjednodušenou administrativu a tedy přehlednější a snadnější správu Vašeho vozového parku a především jednu fakturu pro celý soubor vozidel. Vyúčtování pojistného je obvykle prováděno jednou ročně a zohledňuje přihlašování nových a odhlašování prodaných vozidel během pojistného roku.
Flotilové pojištění často nabízí výhodnější sazby oproti jednotlivě pojištěným vozidlům s možností uplatnění stávajícího a získání dalšího bonusu za bezeškodní průběh. Dále je poskytována obchodní sleva závislá na struktuře flotily, tedy počtu vozidel, objemu pojistného, předchozím škodním průběhu atp.