Odpovědnost za škody


Odpovědnostní pojištění pro občany zahrnuje paletu produktů jak pro odpovědnost v běžném životě, tak odpovědnost vůči zaměstnavateli. Ze svého principu pojištění odpovědnosti kryje škody vůči třetím osobám a zpravidla jsou vyloučeny osoby žijící ve společné domácnosti atp.

Odpovědnost za škodu v běžném občanském životě zahrnuje obvykle náhradu škod způsobených při vedení domácnosti a provozu jejího vybavení, rekreaci a zábavě včetně rekreačních sportů, činnosti pracovního charakteru, například provádění drobných stavebních pracích vykonávaných svépomocí, ostatních činnostech běžného občanského života. K základnímu pojištění lze připojistit například následující doplňková pojištění (u některých pojišťoven mohou být součástí základní nabídky):
Odpovědnost za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti pokrývá odpovědnost pojištěného vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti za škodu, kterou způsobil jiné osobě v souvislosti držbou nebo provozem nemovitosti.
Odpovědnost vyplývající z vlastnictví drobných zvířat (psů, koček, ptactva atd.), přičemž zvířata nesmí být používána k výdělečným účelům, vyloučena jsou obvykle nebezpečná a exotická zvířata.
Povinnost pojištěného uhradit náhradu nákladů na léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou se vztahuje na povinnost uhradit náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči osob, kterým způsobil škodu pojištěný.

Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli se vztahuje na škody na životě, zdraví a věci, finanční škody z těchto škod vyplývající a čistě finanční škody, dále může krýt ztrátu svěřených předmětů (například pracovní pomůcky, nástroje, telefon, notebook). Limit pojistného plnění sjednaný ve smlouvě vychází z maximálně možné požadované náhrady škody podle pracovněprávních předpisů, což je 4,5 násobek hrubé mzdy zaměstnance. Obvykle se pojištění vztahuje na území ČR, ale lze jej rozšířit na území Evropy a také lze připojistit například následující činnosti: připojištění řidičů (kryje škody na motorovém vozidle svěřeném k plnění pracovních povinností), připojištění pracovních strojů (kryje škody způsobené pracovním strojem, například vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem).

D & O (Directors & Officers liability insurance) neboli odpovědnost za škodu způsobenou členy statutárních a jiných orgánů společnosti zabezpečuje pojištěnému, že za něj pojišťovna uhradí finanční škodu způsobenou třetí osobě porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera obchodní společnosti nebo družstva.