Pojištění osob


Do skupiny produktů pojištění osob patří především životní pojištění, které může mít například formu investičního pojištění nebo úvěrového pojištění. 

Investiční životní pojištění je zde pro klienty, kteří chtějí být pojištěni a zároveň tvořit finanční rezervy pro budoucnost formou investice do podílových fondů, jejichž nabídka je velmi široká. Každý investor může volit mezi rizikovými investicemi s vysokým potenciálem výnosu (například do akciových fondů) a konzervativními investicemi s nižším očekávaným nebo garantovaným výnosem (například do státních dluhopisů). Volba složení investičního portfolia je individuální a záleží především na předchozích zkušenostech investora a jeho vztahu k riziku. Svou volbu, tedy tzv. alokační poměr, může investor kdykoliv změnit. Investiční pojištění je flexibilní také tím, že umožňuje mimořádné vklady a výběry prostředků během trvání pojištění. Částka zaplacená na investiční životní pojištění může být daňově odečitatelnou položkou po splnění zákonných podmínek. Na smlouvu může přispívat také Váš zaměstnavatel, i tato varianta je po splnění zákonných podmínek daňově zvýhodněna jak pro Vás, tak pro zaměstnavatele.

Úvěrové pojištění neboli rizikové životní pojištění umožňuje klientům zajistit svůj závazek vůči bance, stavební spořitelně nebo jinému věřiteli. Tento závazek je zpravidla potvrzen vinkulací pojistného plnění, což znamená, že věřitel je v případě smrti pojištěného upřednostněn před obmyšlenými osobami uvedenými ve smlouvě a obdrží sjednanou částku pro případ smrti. Pokud se pojištěný dožije konce pojištění nebo zruší smlouvu předčasně, zanikne smlouva bez výplaty plnění, protože neobsahuje rezervotvornou/investiční složku.Úvěrové pojištění může mít fixně stanovenou pojistnou částku na celou dobu úvěru (například pokud kromě splacení zbývající jistiny úvěru chcete zajistit také své blízké) nebo může pojistná částka klesat paralelně s výší dosud nesplacené jistiny úvěru, což se projeví nižším pojistným. Platbu na úvěrové pojištění lze za určitých podmínek uplatnit jako daňově odečitatelnou položku.

Připojištění dalších rizik obsahuje celou paletu doplňkových produktů, které lze sjednat k úvěrovému pojištění nebo investičnímu životnímu pojištění. Většinu připojištění lze doplnit do smlouvy i v průběhu trvání pojištění, ovšem sazba obvykle odpovídá vyššímu věku či zhoršenému zdravotnímu stavu. Pojistné za připojištění není daňově odečitatelnou položkou a netvoří žádnou rezervu, na konci pojistné doby nebude z tohoto připojištění vyplacena částka při dožití. 

Úrazové připojištění obsahuje obvykle odškodnění za smrt následkem úrazu pevnou částkou, za trvalé následky úrazu částkou podle procenta postižení, která progresivně stoupá s těžšími trvalými následky úrazu na násobky základní sumy. Dále obsahuje odškodnění léčení úrazu formou denní dávky nebo bolestného a někdy také denní dávku při pobytu v nemocnici následkem úrazu.

Připojištění velmi vážných onemocnění obsahuje taxativně vyjmenované nemoci, resp. diagnózy vážných onemocnění. Při stanovení uvedené diagnózy je pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka, která by měla pokrýt výpadek příjmu, eventuálně nadstandardní léčbu. Uvádíme příklady onemocnění, která lze připojistit: srdeční infarkt, rakovina, náhlá cévní mozková příhoda, selhání ledvin, transplantace životně důležitých orgánů, slepota, ztráta sluchu, ochrnutí, encefalitida ( jednotlivé položky a rozsah se liší podle konkrétního pojistitele).

Připojištění pobytu v nemocnici obsahuje pevně stanovenou denní dávku vyplacenou za každý den hospitalizace v nemocnici. Touto dávkou může klient pokrýt například poplatky za  nadstandardní pokoj.

Připojištění invalidity umožňuje zabezpečit se pro případ plné invalidity následkem úrazu nebo nemoci. Pojistné plnění je poskytováno buď formou renty nebo jednorázově a je obvykle vázáno na přiznání některého ze tří stupňů invalidity ve státním systému sociálního zabezpečení.

Připojištění pracovní neschopnosti zaručuje pevně stanovenou denní dávku v případě pracovní neschopnosti následkem úrazu nebo nemoci. Denní dávka je obvykle poskytována až od určitého dne pracovní neschopnosti (například od 15.dne včetně) a je omezena maximálním počtem dní (například 365 dní).